1 Üldtingimustes kasutatavad mõisted

1.1 Sakala Keskuse hallatavad pinnad: Viljandi Lauluväljak, II Kirsimägi, Kaevumägi, Sakala Keskuse hoov.
1.2 Sakala Keskuse hallatavad ruumid: Kultuurimaja, VANT-i ruumid, Viljandi Vana veetorn, Viljandi Linnaraamatukogu galerii ja loenguruum, Kondase Keskus.
1.3 Hallatavate pindade ja ruumide haldaja (edaspidi Haldaja) on Sakala Keskus.
1.4 Hallatavate pindade või ruumide kasutaja (edaspidi Kasutaja) on juriidiline või füüsiline isik, kellega on sõlmitud vastav üürileping.
1.5 Hallatavate pindade või ruumide üürileping (edaspidi Leping) on Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud leping Sakala Keskuse hallatavate pindade või ruumide ning inventari kasutamiseks ja teenuste osutamiseks, mille lahutamatuks osaks on käesolevad üldtingimused.

2  Ruumide ja pindade kasutusse andmine

2.1 Ruumi või pinna kasutusse andmiseks esitab selleks soovi omav isik kirjaliku taotluse (lisa 1) Sakala Keskuse peaadministraatorile.
2.2 Taotluses tuleb ära näidata:

• füüsilisest isikust Kasutaja puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, kontaktandmed;
• juriidilisest isikust Kasutaja puhul taotleja ärinimi, registrikood või registreerimisnumber, asukoht, kontaktandmed ja kontaktisiku nimi;
• taotletava ruumi või pinna nimi või kirjeldus;
• taotletava ruumi kasutamise eesmärk;
• ruumi kasutamise ajaline kestus.

3  Haldaja õigused ja kohustused

3.1 Haldaja kohustub andma ruumid või pinnad kokkulepitud ajal Kasutajale üle, ürituse läbiviimiseks sobivas seisundis.
3.2 Haldaja kohustub osutama Kasutajale kokku lepitud teenuseid ja tagama selleks vajaliku personali olemasolu.
3.3 Haldaja kohustub tutvustama Kasutajale ruume ja hädaolukorras väljapääsemise võimalusi nendest.
3.4 Haldajal on õigus kontrollida ruumide ja pindade kasutamise sihipärasust ning kasutusajast kinnipidamist.
3.5 Haldajal on õigus nõuda Kasutajalt avaliku korra tagamiseks kvalifitseeritud turvatöötajate palkamist.

4 Kasutaja õigused ja kohustused

4.1 Kasutajal on õigus kasutada pindu, ruume ja neis olevat sisustust üritusteks vastavalt Lepingule ja kehtivale hinnakirjale.
4.2 Kasutajal on õigus kasutada ürituse teenindamiseks enda poolt tellitud firmade teenuseid, kui selles on eelnevalt Haldajaga kokku lepitud.
4.3 Kasutaja kohustub ürituste toimumise ajal vastutama pindade ja ruumide kasutamise üldreeglitest ja kokkulepetest kinnipidamise eest.
4.4 Kasutaja vastutab ürituse seaduslikkuse eest (hangitud vajalikud load ja kooskõlastused).
4.5 Kasutaja kohustub kasutama pindu, ruume ja inventari heaperemehelikult ning kinnitab, et vastutab pinnale, ruumile või seal paiknevale sisustusele ning sisseseadele kahju tekitamise eest.
4.6 Kasutaja kohustub ruumide või pindade taotlemisel esitama taotluses õiged andmed.
4.7 Kasutaja on teadlik, et suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud vastavalt tähistatud kohtades. Ülejäänud territooriumil ja hoonetes on suitsetamine keelatud.

5 Hinnakiri ja maksetingimused

5.1 Ruumide, pindade ja inventari kirjeldus ning hinnakiri koos broneerimiseks vajalike kontaktandmetega on avaldatud Sakala Keskuse kodulehel http://www.sakalakeskus.ee/
5.2 Tasumine ruumide, pindade ja inventari kasutamise eest toimub Kasutaja poolt taotluses märgitud aadressile saadetud arvel osutatud arveldusarvele hiljemalt 7 päeva jooksul arve kättesaamisest.
5.3 Hinnakirjas kajastatud soodushind rakendub Viljandi ja Viljandimaa MTÜ-dele, seltsingutele, eraisikutele ning Sakala Keskuse pikaajalistele lepingulistele klientidele, kelle  tegevusvaldkonnaks on kultuuriline tegevus.
5.4 Ruumide ja pindade kasutamise tasu ei sisalda mittestatsionaarse inventari kasutamist.
5.5 Heli- ja valgusrežii tasu sisaldab kuni 8-tunnilist teenust, iga järgnev tund tasutakse hinnakirja järgselt.
5.6 Ürituse eest, mis kestab kauem kui 02.00ni, tuleb tasuda iga järgmise tunni eest täiendavat tunnitasu.
5.7 Riigipühade ajal rakendub ruumide ja pindade tasule 1,5 kordne hind.
5.8 Kasutaja kinnitab broneeringu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, andes sellega nõusoleku käesolevale üldtingimustele ja Haldaja poolsele hinnapakkumisele.
5.9 Kasutaja maksab tasu alates ettevalmistustele saabumisest kuni ruumide või pindade vabastamiseni, kuid mitte vähem, kui algses taotluses märgitud ajavahemiku eest.

6 Lepingust taganemine

6.1 Kasutajal on õigus enne ruumide või pindade kasutamist lepingust taganeda, teavitades sellest Sakala Keskuse peaadministraatorit kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Hilisemal teatamisel kohustub Kasutaja tasuma Lepingujärgse tasu kogu ulatuses.
6.2 Haldajal on õigus igal ajal Lepingust taganeda, kui ilmneb, et taotluses märgitud üritus on oma sisult mittesobilik ning ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Viljandi linna õigusaktidest tulenevalt.

7 Pretensioonid

7.1 Kasutaja pretensioonid Haldajale tuleb esitada kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul peale ürituse toimumist.
7.2 Haldaja pretensioonid Kasutajale tuleb esitada kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul peale ürituse toimumist.
7.3 Kasutaja vastutab Haldajale ja kolmandatele isikutele ruumide, pindade või inventari kasutamisel tekitatud kahju eest vastavalt seadusele ja Lepingule.

8 Lõppsätted

8.1 Viljandi Vana Veetorni ja VANT-i ruume on võimalik kasutada väljaspool lahtioleku aega.
8.2 Viljandi Linnaraamatukogu galeriid ja loenguruumi on võimalik kasutada ainult tööaegadel.
8.3 Sakala Keskus juhindub  enda hallatavaid pindu ja ruume kasutusse andes Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/402072014022  ja Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.