IMG_17611

IMG_17611

Sakala Keskus, sammassaal. Foto R.Grünbach.